ภาษาไทย   |   English

» รายละเอียดการประชุม
ดาวน์โหลด กำหนดการ
รายละเอียดโครงการ
หลักเกณฑ์การเสนอบทความและรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียดการจัดประชุม
รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
ค่าลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อสอบถาม
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
› รายละเอียดโครงการ


 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 1
“นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
****************************

หลักการและเหตุผล
           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตระหนักถึงความสำคัญของ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ต่อที่ประชุมวิชาการจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยนักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา สู่สาธารณชน ดังกล่าว จึงเห็นสมควร จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” The First National and International Conference of Kalasin University 2019 onRecent Innovations of Science and Social Sciences for Sustainability(2019KSUC) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับนักศึกษาคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ไปสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ และตอบสนองความต้องการ ของประเทศอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
         2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่
         3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา
         4. เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

วันและเวลาในการจัดงานประชุมวิชาการ
          ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 รวม 2 วัน ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดการส่งบทความ
          1. เปิดรับผลงานวิจัย
                    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านระบบ Submission Online
          2. การพิจารณาบทความและผู้นิพนธ์แก้ไขบทความ
                    ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
          3. ประกาศผลสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา
                    ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         1. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการเผยแพร่
         2. ได้แนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สร้างสรรค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ และนานาชาติต่อไป
         3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย
         4. การนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
         มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ
1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4 สภาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น
6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
7 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 สถาบันพระปกเกล้า
10 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
11 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
12 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ