ภาษาไทย   |   English

» รายละเอียดการประชุม
ดาวน์โหลด กำหนดการ
รายละเอียดโครงการ
หลักเกณฑ์การเสนอบทความและรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียดการจัดประชุม
รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
ค่าลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อสอบถาม
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
› รายละเอียดการจัดประชุม


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 1

“นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
****************************

1. การประชุมวิชาการ
          1.1 การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและนานาชาติ
          1.2 การนำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

2. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
          2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          2.2 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
          2.3 กลุ่มเกษตรศาสตร์
          2.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          2.5 กลุ่มการศึกษา
          2.6 กลุ่มบริหารธุรกิจ การบริการและการท่องเที่ยว
          2.7 กลุ่มกฎหมาย การเมือง การปกครอง
          2.8 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
          3.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          3.2 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
          3.3 กลุ่มเกษตรศาสตร์
          3.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          3.5 กลุ่มการศึกษา
          3.6 กลุ่มบริหารธุรกิจ การบริการและการท่องเที่ยว
          3.7 กลุ่มกฎหมาย การเมือง การปกครอง
          3.8 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หมายเหตุ  จำนวนกลุ่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

4. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
          รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ฉบับย่อจะถูกจัดทำขึ้นก่อนงานประชุมและจำดำเนินการแจกให้แก่ผู้นำเสนอและเข้าร่วมงานในวันแรกของงานประชุม ส่วนรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ฉบับสมบูรณ์จะได้รับการจัดทำขึ้นหลังจากการประชุมและผู้นำเสนอสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของงานประชุมวิชาการ