ภาษาไทย   |   English

» รายละเอียดการประชุม
ดาวน์โหลด กำหนดการ
รายละเอียดโครงการ
หลักเกณฑ์การเสนอบทความและรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียดการจัดประชุม
รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
ค่าลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อสอบถาม
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
› ค่าลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 1

“นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
****************************

ค่าลงทะเบียน


1. การประชุมนานาชาติ (International Conference)
ผู้นำเสนอ/ผู้เข้าร่วมประชุม (สมัครภายในวันที่ 6 เมษายน 2562)
ผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย 3,500 บาท
ผู้นำเสนอที่เป็นคนต่างชาติ 120 USD
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน 1,000 บาท หรือ 30 USD
 
2. การประชุมระดับชาติ (National Conference)
ผู้นำเสนอ/ผู้เข้าร่วมประชุม (สมัครภายในวันที่ 6 เมษายน 2562)
ผู้นำเสนอ 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน 800 บาท
 
หมายเหตุ : 1) ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมการประชุมฯ
                2) นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ่ายครึ่งราคา
                3) อัตราค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และอัตราค่าตีพิมพ์ในวารสารเป็นไปตามกำหนดของวารสารนั้น ๆ
 
         ทั้งนี้ ผู้นำเสนอผลงานต้องนำใบเสร็จรับเงินเพื่อติดต่อรับเอกสารการประชุม คูปองอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีผู้สมัครทุกประเภทที่ชำระเงิน แล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
 

การชำระค่าลงทะเบียน

          ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี
          ชื่อบัญชี

                    การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1
           
         เลขที่บัญชี 404-3-28288-5 ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์
           
         ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562


          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          สถาบันวิจัยและพัฒนา 

            โทรศัพท์หมายเลข 043-811128 ต่อ 6120 มือถือ 086-4660562
             นางสาวศรุดา หมู่โยธา 087-9509988
             นางสาวสุมาลา นันบุญ 063-5987896
             E-mail: research_ksu@hotmail.com