ภาษาไทย   |   English

» รายละเอียดการประชุม
ดาวน์โหลด กำหนดการ
รายละเอียดโครงการ
หลักเกณฑ์การเสนอบทความและรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียดการจัดประชุม
รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
ค่าลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อสอบถาม
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
› ติดต่อสอบถาม

 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 1

“นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
****************************

การติดตามข้อมูลข่าวสาร
          สามารถติดต่อข่าวสารได้ที่ www.ksu.ac.th/ksuc2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.สุชานาถ  สิงหาปัด
Dr. Suchanart Singhapat
โทร. 081-729-2918
อาจารย์ยุทธพงษ์  เขื่อนแก้ว
โทร 083 0036086
อาจารย์ภัควรินทรํ  มานะสิริสิทธิ์ 
โทร 065 3963663
ksuc2019@ksu.ac.th
 
สอบถามทั่วไป

โทรศัพท์หมายเลข 043-811128 ต่อ 6120 มือถือ 086-4660562
นางสาวศรุดา หมู่โยธา 087-9509988
นางสาวสุมาลา นันบุญ 063-5987896
E-mail: research_ksu@hotmail.com