ภาษาไทย   |   English

» รายละเอียดการประชุม
ดาวน์โหลด กำหนดการ
รายละเอียดโครงการ
หลักเกณฑ์การเสนอบทความและรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียดการจัดประชุม
รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
ค่าลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อสอบถาม
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
› รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 1

“นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
****************************

1. การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย
          ดูรายละเอียดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยได้ที่ https://www.ksu.ac.th/ksuc2019

2. บทความวิจัย
          บทความวิจัยที่จะต้องเป็นผลงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในงานประชุมวิชาการมาก่อน หรือกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
          หมายเหตุ : บทคัดย่อของบทความวิจัย จะได้รับการตีพิมพ์เป็น proceeding ของการประชุมในรูปแบบเอกสารในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (Thumb drive) ให้กับเจ้าของบทความวิจัย ในวันประชุมวิชาการ
          ส่วนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผู้นำเสนอบทความได้แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จะได้รับการตีพิมพ์เป็น full-paper proceedings ของการประชุมภายหลังจากที่งานประชุมได้เสร็จสิ้นลงและผู้นำเสนอสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของงานประชุม ผู้นำเสนอสามารถแจ้งความประสงค์ที่นำบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ลงตีพิมพ์ใน full – paper proceedings หรือสามารถเลือกที่จะนำไปตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยและวารสารอื่นที่เข้าร่วมเครือข่ายวารสารของการประชุม โดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวารสารนั้น ๆ ต่อไปได้

3. รูปแบบของการเสนอผลงาน
          3.1 แบบบรรยาย นำเสนอโดย Power Point ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 10 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ Power Point ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบไฟล์ PPT และ PDF
          3.2 แบบโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำโปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อตอบคำถามจากคณะกรรมการ โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดบริเวณที่กำหนดให้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. และนำเสนอเวลา 14.30-16.00น.