รูปแบบการนำเสนอ Oral Presentation และ Poster Presentation

  1. วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
  2. วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
  3. เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร
  4. บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบริการและการท่องเที่ยว
  5. ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
  6. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  7. นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่ เพื่อความยั่งยืน
     

การเตรียมโปสเตอร์

1. โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร (แนวตั้ง) จำนวน 1 แผ่น 
2. ขนาดตัวอักษรในโปสเตอร์ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 0.5 ซม. สามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะห่าง 1 เมตร และใส่รูปของผู้นำเสนอไว้ที่มุมขวาด้านล่างของโปสเตอร์ 
3. โปสเตอร์ ควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
      • หลักการและเหตุผล 
      • วัตถุประสงค์ 
      • วิธีการวิจัย 
      • ผลการวิจัย 
      • บทสรุป 
      • รายการอ้างอิง โดยเลือกเฉพาะการอ้างอิงที่ปรากฎในโปสเตอร์เท่านั้น 
**ข้อความที่อยู่ในโปสเตอร์ควรมีรายละเอียดมากกว่าในบทคัดย่อ (ไม่ควรนำบทคัดย่อมาขยายขนาด) 

4. ผู้นำเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ในช่วงพิธีเปิดการนำเสนอแบบโปสเตอร์เพื่อตอบข้อซักถาม 
5. ผู้นำเสนอผลงานสามารถนำโปสเตอร์มาติดตั้งในวันงานช่วงก่อนพิธีเปิดการประชุม (08.00-09.00 น.)