นำเสนอผลการวิจัย เข้าร่วมงาน 17-19 ธันวาคม 2566 นี้

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Hybrid Conference (Onsite &Online) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

            

                  

                ​

Hybrid Conference (Onsite &Online) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วารสารเครือข่าย

1.วารสารการบริหารปกครอง TCI2
2.วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร TCI2
3.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด TCI2
4.วารสารคชสาส์น TCI2
5.วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ TCI2
6.วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ TCI2
7.วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล ISSN: 2822-0617 (Online), 2822-1141 (Print)
8.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ISSN: 2773-9309 (Online), ISSN 2730-3977 (Print)
9.วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ISSN: 2821-9406 (Online)
10.วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ISSN: 2821-9635 (Online)
11.Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles ISSN: 2821-921X (Online)
12.วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ISSN: 2985-0282 (Online), 2985-0274 (Print)
13.วารสารวิจัยและพัฒนาเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14.วารสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ISSN 2985-1599 (Online), ISSN 2985-1580 (Print) 
15.วารสารราชภัฏสุรินทร์วิชาการ ISSN 2822-0870 (Print), ISSN 2822-0889 (Online)
16.วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา
17.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18.วารสารกัญชา กัญชง และสุมนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ISSN 2985-0177 (Online)

 

นำเสนอผลการวิจัย เข้าร่วมงาน 17-19 ธันวาคม 2566 นี้


Hybrid Conference (Onsite &Online) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  TEWARIT@ICT.KSU.AC.TH